Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Συναλλαγματική
Οι συναλλαγματικές (κοινώς γραμμάτια), είναι νόμιμο έγγραφο και δίνει εντολή πληρωμής ορισμένου χρηματικού ποσού, σε ορισμένο τόπο και χρόνο και σε ορισμένο δικαιούχο.
Μπορεί δηλαδή ο δικαιούχος να αξιώσει σε καθορισμένη ημερομηνία, την πληρωμή του συγκεκριμένου ποσού, το οποίο αναγράφεται επάνω σ΄αυτήν από τον πληρωτή.
Τα 8 τυπικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται, για να δημιουργεί υποχρέωση, είναι τα παρακάτω:
 1. Η ονομασία "Συναλλαγματική"
 2. Η εντολή πληρωμής ορισμένου ποσού
 3. Το όνομα του πληρωτή - αποδέκτη (αυτός που οφείλει να πληρώσει)
 4. Το όνομα του δικαιούχου (λήπτη)
 5. Η χρονολογία έκδοσης
 6. Η ημερομηνία λήξης
 7. Η χρονολογία και ο τόπος έκδοσης
 8. Η υπογραφή του εκδότη (αυτός που πρέπει να πληρωθεί)
Αν τώρα, λείπει έστω και κάτι από τα παραπάνω τυπικά στοιχεία, η συναλλαγματική εξακολουθεί να ισχύει ως χρεωστικό ομόλογο, σύμφωνα με το νόμο.
ΠΡΟΣΟΧΗ  στα παρακάτω:
 • Η λέξη "Συναλλαγματική " δεν πρέπει να αντικατασταθεί με καμιά άλλη, ειδάλλως είναι άκυρη.
 • Η εντολή πληρωμής του συμφωνημένου ποσού, δεν πρέπει να συνοδεύεται από οποιοδήποτε όρο ή επιφύλαξη..
 • Στη συναλλαγματική δεν πρέπει να αντικατασταθεί το χρηματικό ποσόν με κάποια ποσότητα πράγματος. Σ΄αυτήν την περίπτωση είναι άκυρη.
 • Είναι απαραίτητο να αναφέρεται η χρονολογία έκδοσης, διότι έτσι καταγράφεται η ικανότητα του εκδότη όσον αφορά στις υποχρεώσεις του. Εάν π. χ. πτωχεύσει και συνεχίζει να υπογράφει συναλλαγματικές τότε αυτές είναι άκυρες..
 • Η υπογραφή του εκδότη είναι πάντοτε χειρόγραφη, ενώ τα στοιχεία μπορεί να είναι τυπωμένα.
-Οι συναλλαγματικές έχουν ρητή ημερομηνία λήξης, η οποία δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με αυτή της πληρωμής της. Αν π.χ. πέσει σε αργία, πληρώνεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη.
-Ο τόπος πληρωμής πρέπει να αναγράφεται. Αν δεν σημειώνεται, ο νόμος θεωρεί, ως τόπο πληρωμής, τον τόπο κατοικίας του πληρωτή, που είναι σημειωμένος δίπλα στο όνομά του. Διαφορετικά η συναλλαγματική είναι άκυρη.
-Επίσης και ο τόπος έκδοσης πρέπει να αναγράφεται. Εάν όχι, τότε θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος δίπλα από το όνομά του εκδότη.

Τριτεγγύηση
Στην τριτεγγύηση, ένα τρίτο πρόσωπο (που δεν θα θέλατε με τίποτε να είστε εσείς !), αναλαμβάνει να πληρώσει τον κομιστή της συναλλαγματικής.


Οπισθογράφηση
Με οπισθογράφηση της συναλλαγματικής μεταβιβάζονται τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα της, εκτός αν υπάρχει η φράση "μη μεταβιβάσιμη", ο δε κομιστής θεωρείται νόμιμος .

Διαμαρτύρηση = Αναγωγή
Εάν ο αποδέκτης δεν πληρώσει την συναλλαγματική στη λήξη της, ο κομιστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει την είσπραξή της από: τον αποδέκτη, ή τον εκδότη, ή τους τριτεγγυητές, ή τους οπισθογράφους.

Διαφορές  Επιταγής - Συναλλαγματικής
1. Η επιταγή εκδίδεται "στον κομιστή", η συναλλαγματική όχι.
2. Στην επιταγή ο πληρωτής είναι η Τράπεζα, στη συναλλαγματική μπορεί να είναι οποιοσδήποτε.
3. Στην επιταγή υπεύθυνοι είναι μόνο οι "υπόχρεοι από αναγωγή", ενώ στη συναλλαγματική, υπόχρεος είναι και ο πληρωτής.___


* Οι πληροφορίες που δίνουμε δεν αποτελούν νομικές συμβουλές, και καλύτερα να ρωτήσετε δικηγόρο, αν έχετε μπλέξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: